...
Oficjalny dystrybutor ROLET Bubendorff w Polsce

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU DANYCH

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem
   danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
   www.premiumblinds.pl jest APERTO OUTDOOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach ul.
   Rolna 202, 05-830, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
   Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
   Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod nr
   KRS: 0000882846 NIP: 6342991422 REGON: 388141889. Przekazane przez
   Ciebie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego
   świadczenia usług przez APERTO OUTDOOR Sp. z o.o. oraz zgodnie z RODO.
   Adres poczty elektronicznej: kontakt@premiumblinds.pl, dalej „Administrator”,
   będący/a jednocześnie Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są
   przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
   sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o
   świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr
   144, poz. 1204 ze zm.).
  3. 3. Administrator dokłada szczególnej
   staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
   szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

    

   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie
    poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
    dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
    przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
   2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej grako.pl
   3. celów marketingowych (Newsletter)
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
   3. Numer telefonu,
  3. Administrator
   może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania
   przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane
   eksploatacyjne):

    

   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   2. Informacje
    o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
    przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie
   danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia
   przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony
   internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie
   ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
   za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych
   osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą,
   samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług
   świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z
   Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych
   osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
   przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

    

   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest
    to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest
    jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
    umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie
   danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach
   podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
   Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub
   konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
   której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej
   osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej
   dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do
   żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
   czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
   jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
   zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
   którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których
   mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej
   wiadomości e-mail na adres: formularz@aperto.pl
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona
   internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
   Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
   na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do
   prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach
   „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
   funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających
   autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   • sesyjne
   • analityczne
   1. „Cookies”
    „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
    końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony
    internetowej).
   2. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze
    poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony
    internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies”
    gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez
    Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany,
    oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie.
    Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy,
    lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  4. Użytkownik
   ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
   komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
   „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
   internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator
   stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
   przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
   danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
   udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
   nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
   oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca
   udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
   modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych
   drogą elektroniczną.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.